Privacy verklaring DUDOK

Caroline Hoeks

Inleiding
Ik vind het belangrijk dat de privacy van onze patiënten goed is geborgd. Dit privacyreglement beschrijft hoe ik omga met uw persoonsgegevens, waaronder uw medische gegevens.

Als u vragen heeft over het privacyreglement kunt hiermee terecht bij uw behandelaar. Ook kunt u een e-mail sturen naar info@oefentherapie-dudok.nl of telefonisch contact opnemen met de praktijk: 06-21833919

 

Verantwoordelijkheid voor de verwerking van uw persoonsgegevens
Dudok-Caroline Hoeks maakt gebruik van andere organisaties om verwerkingen op uw gegevens uit te voeren. U moet hierbij denken aan leveranciers van software om u bij behandelingen in te schrijven en afspraken van behandelingen in te plannen. Dudok-Caroline Hoeks blijft te allen tijde verantwoordelijk voor uw gegevens en zal erop toezien dat deze organisaties uw gegevens volgens de eisen van de AVG verwerken.

Verzamelen van informatie
Indien u bij Dudok-Caroline Hoeks  een behandeling wilt ondergaan moeten we gegevens over u verzamelen. Dit betreft gegevens die nodig zijn om een afspraak te maken met u.

Dudok-Caroline Hoeks kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, sekse, burgerservicenummer, medische gegevens, (geestelijke) gezondheid en psychische en/of lichamelijke klachten.
Gegevens worden ook verzameld indien u gebruik maakt van ons contactformulier op de website.

 

Gebruik van informatie
Wij verzamelen de gegevens ten behoeve van de volgende doelen:

  • om een afspraak te maken bij de praktijk
  • het financieel kunnen afhandelen van het verrichte werk
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs (stagiaires) en voorlichting. De gegevens worden anoniem verwerkt en zijn niet te herleiden naar een persoon.

Gegevens worden niet langer bewaard dan voor het doel noodzakelijk is.

Bewaartermijn
1. Het dossier met behandelinformatie wordt gedurende vijftien jaar na afloop van de behandelingsovereenkomst bewaard, tenzij goed zorgverlenerschap met zich meebrengt dat de gegevens langer worden bewaard.
2. Voor dossiers met behandelinformatie van minderjarige personen geldt dat de bewaartermijn van vijftien jaar begint te lopen vanaf de leeftijd van 18 jaar.
3. In andere gevallen dan in dit artikel vermeld worden gegevens niet langer bewaard dan nodig is voor het doel.
4. Uitzondering op het voorgaande in dit artikel is van toepassing als op uw uitdrukkelijk schriftelijk verzoek gegevens zijn vernietigd.

 

Geheimhouding
Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Dit betekent dat wij gegevens niet aan derden verstrekken behoudens de hierna genoemde uitzonderingen. Ook leggen wij een geheimhoudingsverplichting op aan onze medewerkers en externe partijen die de praktijk inschakelt ten behoeve van onze activiteiten, zoals bijvoorbeeld leveranciers van software. Uitzondering op de geheimhoudingsverplichting is uitsluitend mogelijk als:
– u hiervoor mondeling of schriftelijk toestemming heeft gegeven
– het verstrekken van de gegevens noodzakelijk is voor een goede zorgverlening en de ontvanger, bijvoorbeeld de huisarts, eveneens betrokken is bij de zorgvraag
– er zwaarwegende redenen zijn om het medisch beroepsgeheim te doorbreken, bijvoorbeeld als sprake is van een noodtoestand in de zin van een conflict van plichten of bij signalen die wijzen op kindermishandeling en/of huiselijk geweld
– of wij daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke verplichting of in een kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak.

 

Beveiliging
Dudok-Caroline Hoeks neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Dudok-Caroline Hoeks maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging neem dan contact metDudok-Caroline Hoeks op via het contactformulier.

  • Alle medewerkers binnen Dudok-Caroline Hoeks (zoals vervangers tijdens vakanties)  hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
  • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

 

Hyperlinks
De website van Dudok-Caroline Hoeks kan links naar andere websites van derde partijen opnemen. Dudok-Caroline Hoeks kan echter geen verantwoordelijkheid nemen voor deze websites en de inhoud ervan. Wanneer u de website van Dudok-Caroline Hoeksverlaat zijn wij niet meer verantwoordelijk voor de beveiliging en bescherming van uw privacy. Wees u zich hiervan bewust en lees de privacyverklaring van de betreffende website goed door.

 

Opslag van gegevens
Alle persoonsgegevens worden opgeslagen in een land dat gebonden is aan de AVG en daarmee de verplichtingen ten aanzien van persoonsgegevens ervan nakomt.
Persoonsgegevens worden zolang bewaard als dat voor het doel van verwerking noodzakelijk is. Wettelijke verplichtingen kunnen langer bewaren noodzakelijk maken.

 

Rechten van betrokkene
Als cliënt heeft u rechten als het gaat om uw persoonsgegevens. Deze zijn:

  • Recht op informatie: via deze verklaring laten wij u weten welke gegevens er van u verwerkt worden en met welk doel.
  • U heeft het recht om uw persoonsgegevens op te vragen, te corrigeren, te verwijderen of mee te nemen (dataportabiliteit).

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u gebruik maken van het contactformulier op de website.

Klachten en uitoefenen van uw rechten
Voor klachten kunt u contact opnemen via het contactformulier op de website.